Back
VdM Finance Guide > Voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met VdM Finance Guide, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. hier kunt u deze voorwaarden downloaden en raadplegen.

Algemene voorwaarden van VdM Finance Guide, gevestigd te
(9103 ST) Dokkum, aan de Parklaan 7, KvK 62678841

1 ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: VdM Finance Guide.
2. Opdrachtgever: de wederpartij die de opdracht geeft.
3. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging
5. Schriftelijk: per brief, fax of langs elektronische weg

2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op alle aanbiedingen en/of offertes van opdrachtnemer.
2. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen
3. Een schriftelijke overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan, tenzij in de overeenkomst anders bepaald.

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5. Extra kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de werkzaamheden mogelijk te maken, worden door de opdrachtnemer extra in rekening gebracht.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een zorgvuldig handelend adviseur uitvoeren. Het betreft een inspanningsverbintenis, zodat opdrachtnemer niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Opdrachtnemer treedt op als zelfstandig adviseur en bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de werkzaamheden wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging en/of de overige schriftelijk gemaakte afspraken (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is. Opdrachtnemer is, onverminderd haar aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij de keuze van die derde met de nodige zorgvuldigheid heeft genomen.
4. Vloeit uit een lopende overeenkomst voort dat opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten terwijl zij tegelijkertijd dezelfde werkzaamheden dient te verrichten uit hoofde van een andere lopende overeenkomst en het verrichten van werkzaamheden voor de ene opdrachtgever in strijd is met de belangen van de andere opdrachtgever, dan overlegt opdrachtnemer te hare keuze met beide opdrachtgevers of met één van hen.
5. Een opdracht houdt geen volmacht aan opdrachtnemer in tot het aangaan van overeenkomsten namens Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die opdrachtnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen belemmeren of doorkruisen. Opdrachtgever betrekt slechts derden bij de uitvoering van de overeenkomst, na voorafgaande instemming van opdrachtnemer aangezien het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de overeenkomst belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de overeenkomst correct uit te voeren.
7. Opdrachtgever gaat buiten opdrachtnemer om geen overeenkomsten op het gebied van financiering aan en onthoudt zich van het voeren van onderhandelingen daarover.
8. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
9. Opdrachtnemer houdt terzake van uitvoering van de werkzaamheden een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

6 GEHEIMHOUDING
1. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover op opdrachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure.
2. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen. Deze bepaling verhindert ook niet overleg met financiers, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht.
3. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze van belang kan zijn.
4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen medewerkers en/of derden.
5. Als niet in strijd geacht zijnde met het in dit artikel bepaalde onder 2 en 3, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8 HONORARIUM
1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het opgegeven uurtarief van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden worden verricht. Begrotingen van te besteden uren ter zake van Werkzaamheden zijn niet bindend
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
3. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
4. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten van opdrachtnemer en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
5. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Indien de overeenkomst door of vanwege opdrachtgever dan wel bij de opdracht betrokken derden eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van honorarium afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft opdrachtnemer recht op betaling van het volle loon.

9 BETALING
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking op het door opdrachtnemer opgegeven rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Voorts is opdrachtgever over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag.
3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10 RECLAMES
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert resp. binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot bepaalde werkzaamheden, betaling uit te stellen of te weigeren van andere door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, waarop de reclame geen betrekking heeft.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11 LEVERINGSTERMIJN
1. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen pdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.
2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

12 LOOPTIJD EN OPZEGGING
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 8.3 van toepassing.
3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
4. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door (tussentijdse) opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.
5. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13 AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is, zal iedere mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoekkunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 25.000,– euro of, indien het door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van 50.000,– euro.
2. Indien door opdrachtnemer een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
4. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.
5. Het recht op schadevergoeding tegenover opdrachtnemer vervalt indien opdrachtgever de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste factuur voor de betreffende werkzaamheden.

14.TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
-0-